การจดทะเบียนโลโก้
 
   

รายละเอียดเรื่อง การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 

สามารถแยกออกเป็นได้ 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

1. ส่งชื่อและกราฟิกของโลโก้ที่ได้ออกแบบ เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความเป็นไปได้ในการจดทะเบียน 
    โดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 

2. ปรับแก้ไขหากมีข้อเสนอแนะ ส่งต่อไปเพื่อจดทะเบียน โดยเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน ได้แก่

    2.1 หนังสือรับรองบริษัท (ตัวจริง)

    2.2 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมอากรสแตมป์ 30 ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 คน

    2.3 สำเนาบัตรประชนของเจ้าของกิจการ

    2.4 ไฟล์งานโลโก้ในรูปของ PDF format

 

3. ยื่นเอกสารที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา แล้วจะได้เลขที่เพื่อติดตามความคืบหน้า

4. ระยะเวลาในการพิจารณาขึ้นอยู่กับรูปแบบของเครื่องหมายการค้า แต่จะมีการแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะ

5. เมื่อผ่านการพิจารณาจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องใช้เวลาอีก 3 เดือน เพื่อประกาศโฆษณา
    เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมาคัดค้าน หากไม่มีผู้ใดคัดค้านทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะออกใบร้บรองการจด
    ทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 

ราคาค่าดำเนินการในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขึ้นอยู่กับรูปแบบของเครื่องหมายการค้า 
จึงต้องการพิจารณาราคาเป็นรายไป โดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 10,000 บาทต่อ 1 เครื่องหมายการค้า ต่อ 1 ประเภทการจด


การชำระเงินค่าบริการจดทะเบียน

50% เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา พิจารณาส่งชื่อเข้าจดทะเบียน (ผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว)

50% ที่เหลือ เมื่อได้รับใบรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้ว